13 lutego 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa pierwsza - Language A1: Language and literature


Dwa tygodnie temu opisaliśmy ogólnie grupę przedmiotową A i obiecaliśmy bardziej szczegółową charakterystykę. Oto i ona - dziś pod lupę bierzemy przedmiot Language A: language and literature, za dwa tygodnie: Language A: literature a za cztery Literature and performance.

Przedmiot Language A: language and literature, nauczany w 16 różnych językach, to wprowadzenie do krytycznego badania i interpertowania pisanych i mówionych tekstów z szerokiej gamy gatunków literackich i nie tylko. Kurs składa się z czterech części: dwóch związanych z nauką języka i dwóch związanych ze studiowaniem literatury.

Kluczowym celem tego przedmiotu jest zachęcenie uczniów do stawiania pytań dotyczących znaczenia i sensu danego języka i jego tekstów (które często nie są bezpośrednie i jednoznaczne), a także pomoc w bliskim zbadaniu każdego utworu i uświadamianiu sobie jego znaczenia w szerszym kontekście. Poprzez takie badanie tekstów w danym języku człowiek aktywnie uczestniczy w tym języku i kulturze, a to wpływa na sposób, w jaki spostrzega i rozumie świat.
Ponad to zadaniem tego przedmiotu jest rozwój zdolności uczniów do analizy tekstów i zrozumienia, że utwory, zarówno literackie jak i nieliterackie zawsze zdeterminowane są kulturą w której powstały. Formalna analiza uzupełniana jest więc świadomością, że znaczenie nie jest sprecyzowane i może ulec zmianie w różnych kontekstach.

Kurs z założenia jest elastyczny - dzięki temu każdy nauczyciel może tak ułożyć przebieg omawianych tematów, aby odpowiadał zainteresowaniom i upodobaniom uczniów.
Program tego przedmiotu nie ma też żadnych ograniczeń jeśli chodzi o pochodzenie kulturowe omawianych utworów literackich, co zgodne jest z ideą międzynarodowości.
Szerszym celem tego kursu jest wyjaśnienie i pomoc w zrozumieniu krytyki literackiej.

Cele przedmiotów z grupy pierwszej są następujące:
- zapoznanie uczniów z szeroką gamą utworów z różnych epok, okresów, stylów i rodzajów;
- rozwój zdolności uczniów do szczegółowej analizy danego tekstu i znajdowania trafnych powiązań i skojarzeń;
- rozwój umiejętności ekspersji zarówno na piśmie jak i w mowie;
- zachęcanie do zwracania uwagi na znaczenie kontekstu w jakim powstawały utwory i teksty;
- zachęcanie do doceniania odmiennej perspektywy osób żyjących i tworzących w innych kulturach poprzez zapoznanie się z wytworami tej kultury;
- wzbudzanie w uczniach podziwu dla formalnych, stylistycznych i estetycznych właściowości utworów;
- promowanie przyjemności wynikającej z zainteresowania literaturą i językiem;

natomiast szczególnymi celami przedmiotu Language A: language and literature zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym są:
- pomoc uczniom w zrozumieniu, jak język, kultura i kontekst determinują sens danego utworu
- zachęcenie uczniów do krytycznego myślenia o rozmaitych interakcjach pomiędzy tekstem, jego odbiorcami oraz jego celem.

Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- dostępny na poziomie podstawowym (SL - standard level) i rozszerzonym (HL - high level);
- HL obejmuje minimum 240 godzin lekcyjnych, natomiast SL minimum 150 godzin;
- uczniowie przerabiają 6 utworów na HL i 4 na SL wybranych z reprezentatywnej grupy gatunków i okresów literackich;
- uczniowie rozwijają umiejętności potrzebne do analizy krytycznej treści, stają się wrażliwi na wzajemne oddziaływania między utworem, odbiorcą i intencją tego utworu;
- zrozumienie zjawiska determinowania znaczenia utworu przez język, kulturę i kontekst rozwijane jest poprzez zbadanie wielu różnorodnych tekstów, także tłumaczonych;
- uczniów ocenia się na podstawie wyników z obowiązkowych sprawdzianów i egzaminów, prac pisemnych i ćwiczeń ustnych;
- na oficjalny egzamin składają się dwa eseje związane z konkretnym dziełem literackim lub nieliterakim;
- dodatkowo uczniowie przygotowują prace pisemne różnego rodzaju oraz wykonują dwie ustne prezentacje na temat przeczytanego dzieła.

Więcej o tym przedmiocie znajdziecie tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.