o programie


IB DIPLOMA PROGRAMME

Matura Międzynarodowa (IB Diploma Programme) to program edukacyjny, który wszechstronnie przygotowuje uczniów do uwieńczonych sukcesem studiów uniwersyteckich.

Program Międzynarodowej Matury istnieje od lat sześćdziesiątych XX wieku i przez cały czas:
  • w sposób kompleksowy i zrównoważony prowadzi nauczanie przedmiotów, pozwalając przyjąć odpowiednio szeroką perspektywę  omawianych zagadnień i ułatwiając zgłębianie natury nauki dzięki unikatowemu kursowi teorii wiedzy;
  • wzmacnia poczucia globalnego charakteru wiedzy ucznia, zaczynając od podstaw, czyli nauki jego własnego języka i kultury;
  • rozwija pozytywną postawę wobec nauki i uczenia się, dzięki czemu uczeń jest dobrze przygotowany do edukacji na poziomie uniwersyteckim;
  • kończy się kompleksowymi egzaminami zewnętrznymi spełniającymi światowe standardy, dzięki czemu dyplom zdobyty w tym programie uznawany jest powszechnie w uniwersytetach na całym świecie;
  •   nie zaniedbuje również rozwoju ogólnego ucznia – fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego oraz etycznego.

Jak wygląda nauka w programie Międzynarodowej Matury?

IB Diploma Programme trwa dwa lata przypada na II i III klasę liceum. W klasie I (Pre - DP) uczniowie realizują polską podstawę programową, jednak szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności językowych.

Każdy uczeń sam wybiera sześć przedmiotów, których chce się uczyć w ramach programu
i z których następnie będzie zdawał maturę. Przedmioty wybierane są według następującej zasady: po jednym przedmiocie oferowanym przez szkołę z pięciu pierwszych grup (Groups 1 - 5) i szósty przedmiot z nieobowiązkowej grupy szóstej (Group 6) lub jeden z jednej z wyżej wymienionych grup (Groups 1 - 5).
Uczeń sam wybiera także poziom, na którym chce uczyć się danego przedmiotu – co najmniej 3 i maksymalnie 4 przedmioty muszą być na poziomie rozszerzonym (HL - High Level), a pozostałe na podstawowym (SL - Standard Level). Taki system kształcenia umożliwia uczniom zarówno zdobycie szerokiej ogólnej wiedzy jak i pogłębienie zagadnień, które ich szczególnie interesują.
Językiem wykładowym programu jest język angielski i w tym języku również odbywają się egzaminy końcowe z wyłączeniem języka ojczystego.

W skład egzaminu maturalnego wchodzą:

  • oceny z egzaminów końcowych,
  • oceny z obowiązkowych prac pisemnych wykonywanych przez uczniów w ciągu dwóch lat trwania programu,
  • zaliczony Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) i CAS (Creativity, Active, Service)
W systemie IB uczniowie oceniani są w skali od 1 do 7. Tak więc z egzaminów końcowych uczniowie mogą łącznie uzyskać maksymalnie 42 punkty i trzy punkty dodatkowo za kombinację TOK i EE. Minimalna liczba punktów potrzebna do zdania matury to 24 pod warunkiem, ze wszystkie pozostałe wymogi będą spełnione.
Dobrze zdana  Międzynarodowa Matura umożliwia podjęcie studiów na wymarzonej uczeni  w kraju i zagranicą.