27 lutego 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa pierwsza: Language A1: literature


Czas na opisanie następnego przedmiotu z grupy Language A1.
Przedmiot Language A: literature ma na celu wprowadzenie uczniów do analizy tekstów literackich. To właśnie tego przedmiotu można uczyć się w każdym możliwym języku (oczywiście pod warunkami, które opisaliśmy w tym poście. Jednak tylko 50 posiada przypisaną mu listę autorów (PLA) dostępną w the online curriculum centre (OCC).

Kurs oparty jest na założeniu, że literatura mocno związana jest z ludzkimi ideami, interpretacjam i doświadczaniem świata. Przyjmując taka perspektywę spostrzegamy literaturę jako eksplorowanie sposobu, w jaki utwory wpływają na dzieje i życie człowieka. Rozwija kreatywność, zachęca do oryginalnego, samodzielnego i krytycznego myślenia.

Program tego przedmiotu pogrupowany jest na cztery części - każda z nich skupia się na czymś innym:
- część pierwsza - praca z tłumaczeniami,
- część druga - szczegółowe studium,
- część trzecia - gatunki literackie,
- część czwarta - opcje - wybór dzieł jet dowolny.

Części te w sumie dają kompleksowe odkrywanie literatury różnych kultur, rodzajów, epok. Uczniowie uczą się doceniania kunsztu literackiego, a także krytycznego spojrzenia na odbierane utwory, analizowania i wyrażania opinii w formie pisanej i mówionej.
Kurs ten jest również na tyle elastyczny, by pozwalać na swobodny dobór treści.

Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:

- dostępny na poziomie podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL);
- HL obejmuje minimum 240 godzin lekcyjnych, natomiast SL minimum 150 godzin;
- uczniowie przerabiają 13 utworów na HL i 10 na SL wybranych z reprezentatywnej grupy gatunków i okresów literackich;
- uczniowie rozwijają zdolność do szczegółowej analizy dzieł literackich wzmacniając zrozumienie technik krytyki literackiej;
- podkreśla się rolę analizy dzieła w danym kontekście, a dzięki studium literatury przez tłumaczenie uczeń dostrzega rolę uwarunkowań kulturowych w interpretacji;
- uczniów ocenia się na podstawie wyników z obowiązkowych sprawdzianów i egzaminów, prac pisemnych i ćwiczeń ustnych;
- na oficjalny egzamin składają się dwa eseje związane z konkretnym dziełem literackim lub nieliterakim
- dodatkowo uczniowie przygotowują pracę pisemną dotyczącą przerobionych lektur oraz wykonują dwie ustne prezentacje na temat przeczytanego dzieła.

Cele przedmiotów z grupy pierwszej są następujące:

- zapoznanie uczniów z szeroką gamą utworów z różnych epok, okresów, stylów i rodzajów;
- rozwój zdolności uczniów do szczegółowej analizy danego tekstu i znajdowania trafnych powiązań i skojarzeń;
- rozwój umiejętności ekspersji zarówno na piśmie jak i w mowie;
- zachęcanie do zwracania uwagi na znaczenie kontekstu w jakim powstawały utwory i teksty;
- zachęcanie do doceniania odmiennej perspektywy osób żyjących i tworzących w innych kulturach poprzez zapoznanie się z wytworami tej kultury;
- wzbudzanie w uczniach podziwu dla formalnych, stylistycznych i estetycznych właściwości utworów;
- promowanie przyjemności wynikającej z zainteresowania literaturą i językiem.

Do szczególnych celów przedmiotu Language A: Literature zaliczamy natomiast:

- pomoc uczniom w zrozumieniu technik krytyki literackiej;
- rozwój zdolności uczniów do formułowania niezależnych opinii o literaturze i utrzymywania ich.

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie tutaj a także na www IBO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.