12 marca 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa pierwsza - Language A1: Literature and performance


Dziś pod lupę idzie ostatni przedmiot z grupy I.
Przedmiot Language A: Literature and performance to przedmiot intedyscyplinarny, nauczany jedynie na poziomie podstawowym, w języku anglieskim (na specjalny wniosek także w języku francuskim i hiszpańskim).
Jako przedmiot interdyscyplinarny łączy w sobie naukę literatury oraz sztuki teatralnej i występów scenicznych. Celem przedmiotu jest badanie dynamicznych związków literatury z teatrem. Centralne dla tego przedmiotu jest oddziaływanie zdolności płynnego czytania, umiejętności krytycznej dyskusji na praktyczne, estetyczne i symboliczne elementy występów teatralnych.

Kurs składa się z trzech części, każda skupia się na innych aspektach literatury i występów artystycznych. Jako całość części te obejmują naukę krytycznego studiowania tekstów, badania wybranych tekstów i umiejętności jego odtwarzania. Uczniowie poznają, badają i przerabiają zarówno działa dramatyczne jak i prozę rozwijając swój intelekt, wyobraźnię i kreatywność.

Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- dostępny jedynie na poziomie podstawowym (standard level),
- poziom podstawowy wymaga minimum 150 godzin przedmiotu,
- uczeń musi przerobić minimum pięć tekstów pisanych, obejmujących podstawowe rodzaje literackie,
- zrozumienie w jaki sposób język, kultura i kontekst determinują znaczenia możliwe jest dzięki badaniu tekstów z różnych kultur, rodzajów i okresów
- uczniowie rozwijają silne zdolności ustnej i pisemnej ekspresji i szereg umiejętności scenicznych,
- ocenę przeprowadza się poprzez kombinację sprawdzianów, prac pisemnych, scenicznych i ustnych ćwiczeń
- na oficjalną ocenę składają się dwa eseje - jeden dotyczący dramatu, drugi poezji
- uczniowie muszą również napisać pracę opartą na krytycznej analizie tekstu, który później zaprezentują po wcześniejszym jego zaadaptowaniu.

Cele przedmiotów z grupy pierwszej są następujące:
- zapoznanie uczniów z szeroką gamą utworów z różnych epok, okresów, stylów i rodzajów;
- rozwój zdolności uczniów do szczegółowej analizy danego tekstu i znajdowania trafnych powiązań i skojarzeń;
- rozwój umiejętności ekspersji zarówno na piśmie jak i w mowie;
- zachęcanie do zwracania uwagi na znaczenie kontekstu w jakim powstawały utwory i teksty;
- zachęcanie do doceniania odmiennej perspektywy osób żyjących i tworzących w innych kulturach poprzez zapoznanie się z wytworami tej kultury;
- wzbudzanie w uczniach podziwu dla formalnych, stylistycznych i estetycznych właściwości utworów;
- promowanie przyjemności wynikającej z zainteresowania literaturą i językiem.

Do szczególnych celów przedmiotu Language A: literature and performance zaliczamy natomiast:
- wyposażenie uczniów w zdolność do analizowania szeregu tekstów i występów artystycznych w sposób krytyczny i z wyobraźnią,
- wzmacnianie zdolności ucznia do artykułowania ich reakcji na dzieła i występy w różnych stylach i kontekstach,
- zapoznanie uczniów z szeregiem umiejętności scenicznych,
- rozszerzanie perspektywy uczniów poprzez zapoznawanie ich z różnymi dziełami z różnych kultur, rodzajów i gatunków,
- popieranie osobistego i pełnego pasji podejścia do literatury i sztuki scenicznej i prowadzenie do lepszego zrozumienia samego siebie.

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na www IBO oraz po tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.