4 czerwca 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: Business and management


Grupa trzecia przedmiotów w programie Maturze Międzynarodowej - Individuals and societies - składa się z dośc dużej liczby kursów. Zacznijmy od Business and management - czy biznesu i zarządzania.

Przedmiot Business and management jest dość ścisły i dynamiczny. W centrum zainteresowań tego przedmiotu leży wpływ biznesowych procesów decyzyjnych na środowisko i sposób przemian jednostek i społeczeństw z nimi związanych.

Kurs ten jest tak zaprogramowany, by rozwijać wiedzę i zrozumienie teorii biznesu oraz zdolność do zastosowania zasad i praktyk biznesowych. Jego celem jest zapewnienie warunków dla uzyskania przez ucznia szerokiej wizji świata biznesu poprzez promowanie świadomości społecznych, kulturowych i etycznych czynników w działaniach organizacji i jednostek w ramach zarządzania.

Równie ważne w tym przedmiocie jest rozwijanie poczucia międzynarodowości i świadomości istnienia różnorakich perspektyw kulturowych, dzięki czemu uczniowie potrafią myśleć bardziej krytycznie i zdają sobie sprawę z natury i znaczenia zmian w lokalnym, regionalnym i globalnym kontekście.

Program kursu Business and management składa się z 5 tematów przerabianych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Dla poziomu rozszerzonego zalicza się jeszcze jeden dodatkowy temat i wszystkie są głębiej przerabiane.
Oto sześć tematów w ramach przedmiotu Business and management:
- Business organization and environment (organizacje i środowisko biznesowe - m.in. charakterystyka działalności biznesowej, typy organizacji, narzędzia planowania, globalizacja),
- Human resources (zarządzanie zasobami ludzkimi - m.in. planowanie, struktura organizacji, komunikacja, przywództwo i zarządzanie, motywacja, kultury organizacyjne, relacje i kryzysy),
- Accounts and finance (rachunki i finanse - m.in. źródła kapitału, oceny inwestycji, budżetowanie),
- Marketing (marketing - m.in. znaczenie marketingu, produkty, ceny, dystrybucja, promocja),
- Operations management (zarządzanie - m.in. metody produkcji, koszty i przychody, kontrola jakości, innowacje, zrządzanie projektem),
- Business strategy (temat dodatkowy tylko dla HL - strategia biznesowa - trzy poziomy: analiza strategiczna, decyzje strategiczne, wdrażanie strategiczne).

Kluczowe cechy programu i modelu oceny tego przedmiotu są następujące:
- kurs jest dostępny zarówno na poziomie podstawowym (SL) jak i rozszerzonym (HL),
- minimum przerobionych godzin dla HL to 240 i 150 dla SL,
- uczniowie podlegają zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej ocenie,
- ocena zewnętrzna dla obu poziomów składa się w dwóch egzaminów pisemnych - pierwszy oparty jest na analizie przedstawionego wcześniej przypadku, drugi stanowi zestaw ustrukturyzowanych pytań,
- ocena wewnętrzna dla poziomu rozszerzonego to projekt badawczy, a dla poziomu podstawowego pisemny komentarz; oceny dokonuje nauczyciel przedmiotu, następnie zewnętrzny egzaminator.

Więcej na temat kursu Business and management znajdziecie na stronie IBO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.