4 grudnia 2012

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa trzecia - Individuals and societies: social and cultural anthropology


Przedostatnim przedmiotem dostępnym w ramach trzeciej grupy przedmiotów nauczanych w programie Matury Międzynarodowej jest social and cultural antropology, co na polski tłumaczyć można jako antropologia społeczna i kulturowa.

Antropologia w programie IB oferuje uczniom okazję do zbadania i zrozumienia człowieka i rodzaju ludzkiego w całej jego różnorodności przez porównawcze studium kultur i społeczeństw.

W ramach kursu każdy uczeń będzie mógł przekonać się, jak antropologia jako dziedzina naukowa przyczynia się do zrozumienia problemów współczesnego świata, jakich jak wojny i konflikty, degradacja środowiska, ubóstwo, niesprawiedliwość i nierówność i praw człowieka. Studium antropologii społecznej i kulturowej oferuje krytyczny wgląd w ciągłość i dynamikę zmian społecznych i rozwoju społeczeństw i zmierzenie się z założeniami kulturowymi.

Uczniowie, którzy wybiorą ten przedmiot będą mieli okazję do zapoznania się z perspektywami i sposobami myślenia antropologii i rozwijania krytycznej, refleksyjnej wiedzy. Antropologia przyczynia się do rozwijania międzykulturowej świadomości i zrozumienia, co pozwala uczniom jeszcze bardziej rozwijać zdolności do rozpoznania uprzedzeń we własnym środowisku społecznym i kulturowym poprzez eksplorację innych światów i kultur, zarówno znanych jak i nieznanych.

Nauczyciele zachęcani są do planowania nauczania przedmiotu, tak aby podczas kursu móc zbadać związki pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami i tematami. Wybrane źródła, z których korzysta się podczas lekcji powinny umożliwić uczniom zbadanie wielu tematów i zagadnień, podkreślając wzajemną zależność społecznych, gospodarczych i politycznych instytucji i procesów oraz ich wzajemnych dynamicznych relacji do przekonań, wartości i praktyk.

Wszystkie materiały i źródła wybierane do nauki przedmiotu, muszą brać pod uwagę wymogi wskazane w zarysie programu nauczania, który składa się z trzech części. Części pierwsza (“Czym jest antropologia?”) i druga (“Organizacja społeczeństw i kultur”) programu nauczania są wspólne dla poziomu podstawowego (SL) i rozszerzonego (HL), choć zakłada się, że na HL przerabiane będzie więcej materiału. Część trzecia (Ćwiczenie obserwacji i krytyki) przeznaczona jest tylko dla poziomu podstawowego, a części czwarta (“Teoretyczne perspektywy antropologii“) i piąta (praca w terenie) tylko dla rozszerzonego.

Kluczowe cechy tego przedmiotu i sposoby oceniania są następujące:
  • dostępny jest na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • minimalna liczba godzin to 240 dla poziomu rozszerzonego i 150 dla poziomu podstawowego
  • uczniowie w ramach kursu poddawani są ocenie zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej
  • zewnętrzna ocena dla na poziomie podstawowym składa się z dwóch pisemnych prac, z których jedna oparta jest na nieznanym źródle a jedna na eseju. Dla poziomu rozszerzonego istnieją trzy pisemne prace - jedna oparta na nieznanym tekście i dwa wypracowania.
  • wewnętrzną oceny dla SL stanowi ćwiczenie z obserwacji i krytyki (część 3) a dla HL ćwiczenie z zajęć terenowych (część 5). Wewnętrzna ocena jest przyznawana przez nauczyciela przedmiotu i podlega moderacji przez egzaminatorów IB.
Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stronie IBO tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.