26 marca 2013

Grupy przedmiotowe w The International Baccalaureate Diploma Programme - grupa czwarta - Sciences: Design Technology

[źródło]

Wśród przedmiotów zaliczanych do grupy czwartej w programie International Baccalaureate Diploma Programme - Sciences - znajduje się Design Technology. Dziś właśnie temu przedmiotowi chcemy się przyjrzeć. 

Poprzez naukę przedmiotu Design Technology uczniowie uświadamiają sobie, jak projektanci i konstruktorzy pracują i komunikują się ze sobą. Również i w przypadku tego kursu, jak we wszystkich przedmiotach w grupie czwartej, nacisk kładzie się praktykę i doświadczenia. Projekt naukowy, który każdy uczeń wybierający Design Technology musi wykonać w ramach kursu, jest okazją do poznania przedmiotu od strony praktycznej.

Podobnie jak w przypadku opisywanych wcześniej Chemistry i Biology nauka Design Technology nie wymaga od ucznia wcześniejszego przygotowania i zaplecza naukowego.

Program przedmiotu podzielony jest na tematy. Na poziomie podstawowym (SL) uczniowie przerabiają siedem tematów, a na poziomie rozszerzonym dodatkowe pięć (niektóre z nich są poszerzeniem siedmiu podstawowych). Poza tym każdy uczeń (zarówno na SL jak i HL) wybiera obowiązkowo jedno zagadnienie z poniższych:
 • Food science and technology 
 • Electronic product design 
 • CAD/CAM 
 • Textiles 
 • Human factors design 

Projektowanie technologii wykorzystuje ludzką pomysłowość w celu zaspokojenia potrzeb i znalezienia rozwiązań problemów pojawiających się w różnych obszarach aktywności człowieka. Można to osiągnąć za pomocą już istniejących lub nowych technologii. Proces projektowania obejmuje zbieranie informacji na temat problemu lub możliwości, przetwarzanie tych informacji i planowanie działań albo przez modyfikację tego, co już istnieje lub poprzez wprowadzenie czegoś nowego. Projektant powinien mieć na względzie nie tylko warunki materialne, lecz także w społeczne, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, prawne i etyczne - wszystkie, które wpływają na wartości i potrzeby ludzi.
Podkreślenie wszystkich powyższych aspektów tej dziedziny należy do flagowych celów przedmiotu Design Technology.

Program kursu Design Technology oparty jest na modelu uczenia się, który obejmuje wiedzę, umiejętności i zasady projektowania w kontekście rozwiązywania problemów i maksymalnego wykorzystania lokalnych i łatwo dostępnych zasobów. Przedmiot ma nie tylko stymulować do zdobywania wiedzy o projektowaniu i technologii, które przecież ciągle się zmieniają, ale także do uczenia się, jak dostosować się do nowych doświadczeń, radzić sobie z problemami i opracowywać optymalne rozwiązania.

Aktualnie trwa pilotaż nowej wersji programu, która zostanie wprowadzona we wrześniu 2014 roku.

Kluczowe cechy tego przedmiotu i sposoby oceniania są następujące:
 • dostępny zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, 
 • minimum zrealizowanych godzin to 150 w przypadku SL i 240 dla HL, 
 • podstawa programowa dla SL i HL jest taka sama na obu poziomach, jednak HL wymaga pogłębienia niektórych zagadnień, 
 • kurs kładzie nacisk na doświadczenie i praktyczne zdobywanie i wykorzystanie wiedzy, 
 • uczniowie w ramach tego przedmiotu poddawani są ocenie zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, 
 • na ocenę zewnętrzną składają się 3 pisemne testy - wśród nich testy wielokrotnego wyboru, testy z pytaniami otwartymi oraz zadania wymagające dłuższych odpowiedzi 
 • na ocenę wewnętrzną składają się projekt badawczy i inne doświadczenia i ćwiczenia praktyczne 

Więcej na temat tego przedmiotu przeczytacie na stronie IBO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza.